RAT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

RAT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RAT của CTCP Vận tải và Thương mại Đường sắt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm tài chính năm 2022 và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023;
+ Các vấn đề khác.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Khách sạn Cây Xoài
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2023

HNX