RCL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Đình Bá Duy

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Đình Bá Duy
- Mã chứng khoán: RCL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 864,600 CP (tỷ lệ 6.24%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 33,100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 831,500 CP (tỷ lệ 6%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Nhu cầu giao dịch cổ phiếu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 20/02/2024.

Xem thêm tại hnx.vn