S4A: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

S4A: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A công bố Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm