DNSE Detail Stock S4A

HOSE: CTCP Thủy điện Sê San 4A

Sản xuất và phân phối điện

logo

S4A

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,646 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

108 tỷ

Doanh thu

264 tỷ

0.61%

2,555.82

0

-0.22

-115.05%

18.26%

11.46%

57.67%

77.00%

-

10.42%

35.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH 30-4 Gia Lai

53.81%

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp

11.48%

Công ty TNHH MTV Trung Sơn Gia Lai

5.21%

Nguyễn An

3.12%

Khác

26.38%

Tin tức & Sự kiện