SAB: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

SAB: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm