SBD: Đặng Nam Sơn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 183,764 CP

SBD: Đặng Nam Sơn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 183,764 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Nam Sơn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: SBD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 183,764 CP (tỷ lệ 1.36%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 183,764 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/07/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/07/2023.

HNX