DNSE Detail Stock SBD

UPCOM: CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu

Phần mềm hệ thống và ứng dụng

logo

SBD

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

178 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

12.22 tỷ

Doanh thu

871 tỷ

1.85%

0

0

0.58

0%

7.72%

1.38%

17.53%

0%

60%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Đức Quang

14.79%

Mai Thị Thúy Mai

7.51%

Nguyễn Việt Thắng

4.86%

Đỗ Văn Hào

4.85%

Khác

67.99%

Tin tức & Sự kiện