SCIC ước lãi hơn 6.400 tỷ đồng năm 2023, gấp 2,3 lần kế hoạch

Theo thông tin từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tổng doanh thu lũy kế đến 31/12/2023 của SCIC ước đạt 6.916 tỷ đồng, bằng 104% so với kế hoạch năm 2023.

Trong đó, doanh thu cổ tức ước đạt 5.378 tỷ đồng, bằng 133% kế hoạch 2023. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 6.695 tỷ đồng - bằng 230% kế hoạch năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.432 tỷ đồng - bằng 221% kế hoạch năm 2023.

Về công tác tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, SCIC đã tiếp nhận 01 doanh nghiệp (Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP) với vốn nhà nước là 1.540 tỷ đồng trên vốn điều lệ là 2.370 tỷ đồng.

Trong công tác quản trị doanh nghiệp, SCIC tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp quản trị thông qua vai trò cổ đông nhà nước, tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động, xử lý tồn tại phát sinh tại các doanh nghiệp trong danh mục, đặc biệt là các Tập đoàn, Tổng công ty có quy mô vốn lớn, mới tiếp nhận có tình hình tài chính phức tạp.

Về công tác thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, SCIC đã triển khai bán vốn tại 21 doanh nghiệp với giá trị chào bán là gần 2.000 tỷ đồng.

Về tình hình triển khai hoạt động đầu tư, SCIC đã chủ động, tích cực làm việc với các Bộ ngành, địa phương và các Tập đoàn, Tổng công ty lớn về việc tham gia đầu tư vào các dự án lớn, dự án kết cấu hạ tầng chiến lược, trọng điểm cũng như triển khai các dự án có tác động lan tỏa trong nền kinh tế.
Trong năm 2023 SCIC đã và đang triển khai nghiên cứu đầu tư 10 dự án, với số vốn giải ngân dự kiến khoảng 20.452 tỷ đồng.

Về Đề án Cơ cấu lại SCIC giai đoạn 2021 – 2025 trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Bộ, Ủy ban đã có Tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cơ cấu lại SCIC.

Bên cạnh đó, SCIC đã tham gia ý kiến vào hồ sơ đề nghị xây dựng Luật thay thế Luật 69; trong đó kiến nghị Bộ Tài chính xem xét và xây dựng 01 chương riêng đặc thù về doanh nghiệp thực hiện chức năng đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước...

Về kế hoạch năm 2024, ông Nguyễn Chí Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SCIC chỉ đạo một số nội dung cụ thể đối với Tổng công ty trong năm 2024:

Thứ nhất, về công tác xây dựng Đảng sẽ bám sát các Nghị quyết Đại hội Đảng và triển khai kế hoạch năm 2024 có trọng tâm, trọng điểm;

Thứ 2, về đầu tư kinh doanh vốn phải bám sát Luật 69 về quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn dưới Luật cũng như các quy định về điều lệ và tổ chức hoạt động của SCIC;

Thứ ba, đối với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ SCIC, Chiến lược phát triển của SCIC đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cần tích cực, chủ động làm việc với các đơn vị chức năng của của UBQLVNN trong việc xây dựng và triển khai các kế hoạch, mục tiêu đã đề ra; chủ động trong việc xử lý những vấn đề còn tồn tại trong các dự án đã có chỉ đạo từ UBQLVNN; chủ động tham gia cùng các cơ quan chức năng của các Bộ, ban, ngành trong công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động của SCIC;

Thứ tư, trong công tác cán bộ, tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ, đặc biệt là các vị trí cán bộ chủ chốt; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, cầu thị trong công tác lãnh đạo điều hành và đặc biệt chú trọng trong việc phân cấp phân quyền gắn liền với trách nhiệm của cá nhân, tập thể.

Thứ năm, tiếp tục hoàn thiện quy trình, quy chế quản trị nội bộ, đổi mới chính sách liên quan đến hoạt động của SCIC để đạt được mục tiêu toàn diện.

Xem thêm tại vneconomy.vn