SDA: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

SDA: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDA của CTCP SIMCO Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Lương Phương và một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông, nội dung cụ thể tại phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
          - Thời gian thực hiện: Hạn cuối lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (dự kiến): ngày 12/10/2023
          - Địa điểm thực hiện: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội

HNX