SDJ: Hoàng Thị Hằng - Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 0 CP

SDJ: Hoàng Thị Hằng - Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Thị Hằng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: SDJ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 907,461 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không đạt được giá theo kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/12/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 31/12/2021.

HNX