17:03, 06/01/2022

SDJ: Hoàng Thị Hằng - Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 0 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Thị Hằng
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
  - Mã chứng khoán: SDJ
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 907,461 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không đạt được giá theo kỳ vọng
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 07/12/2021
  - Ngày kết thúc giao dịch: 31/12/2021.

  HNX