SDT: Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết (Nguyễn Ngọc Kiều Trang, Nguyễn Chí Hiếu)

.

Tài liệu đính kèm:
1.SDT_2024.2.22_1c3cf6c_2257_PDF.pdf

Xem thêm tại hnx.vn