SDX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

SDX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDX của CTCP Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/08/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 17/08/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty - Tầng 4. Nhà G10, số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019;
+ Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2018;
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Quy chế quản trị Công ty;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019;
+ Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;
+ Bầu Thành viên Hội đồng quản trị;
+ Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và phương án dự kiến năm 2019.

HNX