15:17, 29/08/2022

SGI: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Cao Thị Quỳnh Liên

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Cao Thị Quỳnh Liên
  - Mã chứng khoán: SGI
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6,046,396 CP (tỷ lệ 8.01%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 830,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,216,396 CP (tỷ lệ 6.91%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Giảm tỷ lệ sở hữu
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 24/08/2022.

  HNX