SHI: Đính chính nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

SHI: Đính chính nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà thông báo đính chính nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm