DNSE Detail Stock SHI

HOSE: CTCP Quốc tế Sơn Hà

Sản phẩm kim loại khác

logo

SHI

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,387 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.94 tỷ

Doanh thu

9,250 tỷ

69.83%

5.83

0

0.06

-57.58%

2.15%

0.58%

9.00%

218.55%

85%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Lê Vĩnh Sơn

9.93%

Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà

7.79%

Đinh Văn Mạnh

5.11%

Đặng Hồng Nhung

5%

Khác

72.17%

Tin tức & Sự kiện