SHI: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Nước và Môi trường Sơn Hà GM Việt Nam

SHI: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Nước và Môi trường Sơn Hà GM Việt Nam

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà thông báo Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Nước và Môi trường Sơn Hà GM Việt Nam như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm