SHI: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

SHI: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm