SJF: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Đỗ Cần

SJF: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Đỗ Cần

Đỗ Cần báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm