SJF: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Trọng Nghĩa

SJF: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm