15:22, 25/07/2022

SKV: CTCP Du lịch Thương mại Nha Trang - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 266,790 CP

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Du lịch Thương mại Nha Trang
  - Mã chứng khoán: SKV
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 402,007 CP (tỷ lệ 1.75%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Hồng Thuận
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 266,790 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/07/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/08/2022.

  HNX