10:49, 11/03/2022

SPB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPB của CTCP Sợi Phú Bài như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến vào khoảng cuối tháng 04/2022, cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: Cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp
            - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
  + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  + Một số vấn đề khác có liên quan.

  HNX