STB: Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động 02 Phòng giao dịch và bàn thu đổi ngoại tệ, đồng thời thành lập điểm GD tương ứng

Xem thêm tại hsx.vn