DNSE Detail Stock STB

HOSE: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Ngân hàng

logo

STB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

56,085 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

7,930 tỷ

Doanh thu

54,504 tỷ

693,535 tỷ

4,206.45

3.70%

-6.53%

3.66%

2.28%

72.51%

18.30%

17.93%

1.23%

1.23

100%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

4.69%

Dương Công Minh

3.32%

CTBC Vietnam Equity Fund

2.28%

Venner Group Ltd

1.26%

Khác

88.45%

Tin tức & Sự kiện