SVD: Nhắc nhở chậm CBTT tạm ngừng sản xuất

Xem thêm tại hsx.vn