DNSE Detail Stock SVD

HOSE: CTCP Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

Sản xuất sợi và vải thành phẩm

logo

SVD

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

81.44 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-35.06 tỷ

Doanh thu

269 tỷ

2.13%

-1,270.17

0

0.52

0%

-13.47%

-8.51%

-6.06%

52.92%

80%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Vũ Tuấn Phương

19.99%

Vũ Phương Linh

3.62%

Trần Kim Phượng

2.84%

Khác

73.55%

Tin tức & Sự kiện