Tập trung quản lý quỹ ngân sách nhà nước chặt chẽ, hiêu quả

Tập trung nhanh chóng các nguồn thu vào NSNN

Thời gian qua, KBNN Vĩnh Phúc chủ động phối hợp với cơ quan thuế, hải quan và các ngân hàng thương mại trên địa bàn trong tổ chức thu NSNN. Theo đó, trong năm 2023 đã mở rộng phối hợp thu thêm với 1 ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh (Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu), nâng tổng số ngân hàng đã thực hiện phối hợp thu lên 12 đơn vị. Qua đó góp phần tập trung nhanh, đầy đủ, chính xác các khoản thu vào NSNN và cung cấp thông tin số liệu thu NSNN thường xuyên kịp thời cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách các cấp.

Trong công tác kiểm soát chi, KBNN Vĩnh Phúc luôn chấp hành tốt quy định của Luật NSNN, các văn bản hướng dẫn của Chính phủ về quy trình nghiệp vụ kiểm soát chi, thực hiện kiểm soát thanh toán các khoản chi NSNN chặt chẽ, đúng nguyên tắc, chế độ, thời gian thanh toán.

Công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không gây sách nhiễu phiền hà cho đơn vị sử dụng ngân sách, không để tồn đọng hồ sơ thanh toán. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo kiểm soát đúng nguyên tắc, đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức, đúng quy trình nghiệp vụ, nhờ đó, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu ngân sách của các cấp NSNN và các đơn vị trên địa bàn.

Nroài ra, thời gian qua, KBNN Vĩnh Phúc cũng thực hiện tốt các nhiệm vụ khác có liên quan trong công tác kiểm soát chi NSNN. Cụ thể, phối hợp các phòng nghiệp vụ khác tổ chức cuộc thi kiểm tra nghiệp vụ kiểm soát chi cho công chức làm nhiệm vụ kiểm soát chi trong toàn Tỉnh, 100% đạt kết quả khá, giỏi, không có công chức bị điểm trung bình.

Tiếp tục mở rộng phối hợp thu

KBNN Vĩnh Phúc cho biết, trong năm 2024 sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị KBNN các huyện tiếp tục ký hợp đồng phối hợp thu với ngân hàng thương mại trên địa bàn trong danh mục được KBNN cho phép. Cung cấp trao đổi thông tin, hạch toán trên hệ thống TCS tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế, tập trung thu nhanh, thu đủ, kịp thời vào NSNN, hạch toán và phân chia đúng tỷ lệ quy định cho các cấp ngân sách.

Đồng thời, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan thu, các ngân hàng thương mại trên địa bàn trong công tác phối hợp thu và hướng dẫn khách hàng kê khai thuế cho chính xác và đầy đủ ngay từ thời điểm ban đầu, hạn chế sai sót phải hạch toán chờ tra soát, để các khoản thu vào ngân sách nhanh chóng và đầy đủ. Triển khai các nội dung về địa bàn thu nộp thuế đến các ngân hàng thương mại thực hiện phối hợp thu để các khoản thu không phải chuyển tiếp lòng vòng. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị KBNN các huyện ký hợp đồng phối hợp thu với các ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh trên địa bàn theo danh mục được KBNN cho phép.

Đối với công tác kiểm soát chi, KBNN Vĩnh Phúc đặt mục tiêu thực hiện tốt kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách tập trung, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn sự nghiệp kinh tế, vốn ODA và các nguồn vốn được giao đúng chế độ; tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc với UBND Tỉnh trong quá trình thực hiện để đẩy nhanh tiến độ thanh toán vốn đầu tư, phấn đấu thanh toán đạt tỷ lệ cao. Tiếp tục tăng cường đôn đốc thanh toán tạm ứng, giảm số dư tạm ứng đặc biệt là các dự án có dư tạm ứng quá hạn.

Cùng với đó, KBNN Vĩnh Phúc sẽ hạch toán, thanh toán các khoản chi đảm bảo kịp thời, đúng chế độ quy định của Nhà nước; cung cấp hồ sơ, số liệu phục vụ công tác của cơ quan Kiểm toán Nhà nước và thanh tra cấp trên về làm việc; đôn đốc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Bộ Tài chính.

Đặc biệt, thời gian tới, KBNN Vĩnh Phúc sẽ triển khai các chương trình ứng dụng theo chỉ đạo của KBNN; bố trí cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra nghiệp vụ do Phòng Thanh tra - Kiểm tra theo kế hoạch; tự kiểm tra theo quy định.

Xem thêm tại tapchitaichinh.vn