DNSE Detail Stock ACB

HOSE: Ngân hàng TMCP Á Châu

Ngân hàng

logo

ACB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

110,773 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

15,815 tỷ

Doanh thu

51,110 tỷ

727,298 tỷ

3,540.71

3.90%

-2.52%

3.80%

1.45%

78.56%

22.04%

23.03%

2.36%

0.80

90%

4.18%

10.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Sather Gate Investments Ltd

4.34%

Whistler Investments Ltd

4.34%

Dragon Financial Holdings Ltd

3.31%

Trần Hùng Huy

2.98%

Khác

85.03%

Tin tức & Sự kiện