11:00, 25/07/2022

TCD: Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu của người nội bộ Bùi Thiện Phương Đông

Trong bài viết này:

    Bùi Thiện Phương Đông báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE