TCL: CBTT ngày ĐKCC chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

TCL: CBTT ngày ĐKCC chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Công ty Cổ phần Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng CBTT ngày ĐKCC chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm