DNSE Detail Stock TCL

HOSE: CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng

Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy

logo

TCL

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,040 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

123 tỷ

Doanh thu

1,486 tỷ

7.38%

4,076.65

0

0.22

-15.01%

20.79%

13.30%

14.66%

2.37%

50%

6.15%

23.26%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

51%

America LLC

10.01%

Deutsche Bank AG & Deutsche Asset Management (Asia) Ltd

5.09%

PYN Elite Fund (Non-UCITS)

4.48%

Khác

29.42%

Tin tức & Sự kiện