TDI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

TDI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDI của CTCP Tập đoàn TDI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Ngày 20/04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: A16 – NV6, ô số 10. Khu đô thị mới 2 bên đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị năm 2022. đánh giá về công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2022 và định hướng kinh doanh năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2022 và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2022. thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2023;
+ Thông qua kế hoạch mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện;
+ Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

HNX