TDI: Chu Thị Hằng Nhung - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 156,200 CP

TDI: Chu Thị Hằng Nhung - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 156,200 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chu Thị Hằng Nhung
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: TDI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 17,000 CP (tỷ lệ 0.57%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 151,200 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 156,200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 173,200 CP (tỷ lệ 5.77%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/05/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 16/05/2023.

HNX