TDI: Chu Thị Hằng Nhung - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 151,200 CP

TDI: Chu Thị Hằng Nhung - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 151,200 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chu Thị Hằng Nhung
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: TDI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 17,000 CP (tỷ lệ 0.57%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 151,200 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu sở hữu ở công ty
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/05/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/05/2023.

HNX