THIBIDI muốn chi 688 tỷ đồng mua hơn 7 triệu cp TBD

HĐQT CTCP Thiết bị Điện (THIBIDI, HOSE: THI) đã thông qua việc chào mua công khai cổ phiếu của Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP (UPCoM: TBD). Mục đích nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

THIBIDI muốn chi 688 tỷ đồng mua hơn 7 triệu cp TBD

HĐQT CTCP Thiết bị Điện (THIBIDI, HOSE: THI) đã thông qua việc chào mua công khai cổ phiếu của Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP (UPCoM: TBD). Mục đích nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Số lượng dự kiến chào mua hơn 7.1 triệu cp, tương đương 22.05% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TBD, với giá chào mua 96,200 đồng/cp. Trong quá trình chào mua công khai, Công ty có thể tăng giá chào mua (nếu cần) để đảm bảo lợi ích của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thị trường từng thời điểm. Ước tính, Công ty cần chi gần 688 tỷ đồng để mua số cổ phiếu nói trên.

Số lượng TBD do THIBIDI nắm giữ trước khi thực hiện chào mua hơn 8 triệu cp, tương đương 24.95% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Dự kiến sau khi hoàn tất đợt chào mua, tỷ lệ sở hữu của THIBIDI tại TBD là hơn 15.2 triệu cp, tương ứng 47% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Nguồn vốn thực hiện chào mua là nguồn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty. Sau khi thực hiện chào mua, THIBIDI sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch để phát triển ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh hiện tại của TBD đã được ĐHĐCĐ TBD thông qua.

Thời điểm đăng ký chào mua công khai là sau khi Công ty nhận được chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Công ty đã công bố thông tin về việc chào mua công khai theo quy định của pháp luật. Thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua công khai tối thiểu 30 ngày giao dịch và tối đa 60 ngày giao dịch kể từ ngày bắt đầu nhận đăng ký bán.

Nếu số cổ phiếu chào mua nhỏ hơn số lượng cổ phiếu đăng ký bán, số lượng cổ phiếu được chào mua sẽ được tính trên tỷ lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu của mỗi cổ đông TBD đăng ký bán tại một mức giá như nhau đối với tất cả cổ đông. Số cổ phiếu được chào mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.

Mặt khác, Công ty có quyền rút lại việc chào mua khi xảy ra một trong các sự kiện như số lượng cổ phiếu TBD đăng ký bán không đạt tối thiểu 3.258 triệu cp, tương đương 10.05% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TBD mà THIBIDI đã công bố trong Bản công bố thông tin chào mua công khai; TBD giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết; TBD phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, quyền mua; TBD bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản căn cứ trên BCTC kỳ gần nhất.

Kha Nguyễn

FILI