THT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THT của CTCP Than Hà Tu - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức vào 08h00’ ngày 25/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, tổ 6. khu 3. phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
          - Nội dung họp: (Thảo luận và Biểu quyết thông qua các vấn đề)
+ Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2023;
          - Nội dung họp: + Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Xem thêm tại hnx.vn