THU: Hồ Viết Lân - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 14,600 CP

THU: Hồ Viết Lân - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 14,600 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hồ Viết Lân
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: THU
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 56,300 CP (tỷ lệ 1.71%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 15,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 70,900 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 14,600 CP2,15%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không đủ số lượng cần
- Ngày bắt đầu giao dịch: 02/10/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 02/10/2023.

HNX