THU: Hồ Viết Lân - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 15,000 CP

THU: Hồ Viết Lân - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 15,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hồ Viết Lân
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: THU
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 56,300 CP (tỷ lệ 1.71%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 15,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 02/10/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/10/2023.

HNX