16:28, 19/01/2022

THU: Hồ Viết Lân - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 3,600 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hồ Viết Lân
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
  - Mã chứng khoán: THU
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 51,400 CP (tỷ lệ 1.56%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3,600 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/01/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/02/2022.

  HNX