THU: Hồ Viết Lân - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 3,600 CP

THU: Hồ Viết Lân - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 3,600 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hồ Viết Lân
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: THU
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 51,400 CP (tỷ lệ 1.56%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3,600 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư cá nhân
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/01/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/02/2022.

HNX