THU: Thiều Văn San - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã bán 12,600 CP

THU: Thiều Văn San - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã bán 12,600 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Thiều Văn San
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: THU
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12,600 CP (tỷ lệ 0.38%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 12,600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 12,600 CP
0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 02/10/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 02/10/2023.

HNX