Thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100:14

Loại sự kiện: Thưởng cổ phiếu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 22/06/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 23/06/2023

Ngày thực hiện: -