Thưởng cổ phiếu tỷ lệ 10:1

Loại sự kiện: Thưởng cổ phiếu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2024

Ngày Đăng ký cuối cùng: 24/05/2024

Ngày thực hiện: -