DNSE Detail Stock HPG

HOSE: CTCP Tập đoàn Hòa Phát

Sản xuất và chế biến thép

logo

HPG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

188,690 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

9,308 tỷ

Doanh thu

123,217 tỷ

46.58%

1,455.25

0

1.25

-3.44%

9.19%

4.92%

12.51%

73.39%

55%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Trần Đình Long

23.45%

Vũ Thị Hiền

6.25%

Trần Tuấn Dương

2.1%

Trần Vũ Minh

2.09%

Khác

66.11%

Tin tức & Sự kiện