Thưởng cổ phiếu tỷ lệ 10:4

Loại sự kiện: Thưởng cổ phiếu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2024

Ngày Đăng ký cuối cùng: 16/05/2024

Ngày thực hiện: -