DNSE Detail Stock FTS

HOSE: CTCP Chứng khoán FPT

Ngân hàng đầu tư và môi giới - chứng khoán

logo

FTS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

10,964 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

553 tỷ

Doanh thu

1,111 tỷ

3,878 tỷ

2.07

1,840.30

-3.68%

15.15%

7.23%

16.84%

71.21%

55%

1.12%

5.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

SBI Financial Services Company Limited

24.44%

Công ty TNHH Dịch vụ tài chính SBI

22.22%

CTCP FPT

16.28%

Phạm Thanh Hào

3.35%

Khác

33.71%

Tin tức & Sự kiện