Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

Loại sự kiện: Thưởng cổ phiếu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 26/05/2023

Ngày thực hiện: -

Tài liệu đính kèm