DNSE Detail Stock VIX

HOSE: CTCP Chứng khoán VIX

Ngân hàng đầu tư và môi giới - chứng khoán

logo

VIX

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

10,577 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

676 tỷ

Doanh thu

1,404 tỷ

9,115 tỷ

2.02

1,010.03

-23.56%

7.70%

7.06%

54.40%

196.18%

95%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Thị Tuyết

5.03%

Khác

94.97%

Tin tức & Sự kiện