TIE: Đính chính nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản