TKG (CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh) - Đặng Minh Khôi - Phó Giám đốc - đăng ký mua 1.000.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Minh Khôi
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: TKG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/11/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/12/2023.

Xem thêm tại hnx.vn