DNSE Detail Stock TKG

HNX: CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

Sản phẩm kim loại khác

logo

TKG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

21.47 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-0.20 tỷ

Doanh thu

84.42 tỷ

0.63%

0

0

0.85

-31.52%

0%

0%

3.12%

25.50%

100%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Đoàn Thị Thanh Yến

7.92%

Đinh Thị Thùy

6.02%

Vũ Khánh Hòa

5.49%

Bùi Văn Sỹ

5.1%

Khác

75.47%

Tin tức & Sự kiện