14:41, 02/06/2022

TKU: Liu Chien Hung - Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Liu Chien Hung
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: TKU
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,515,679 CP (tỷ lệ 6.49%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,515,679 CP (tỷ lệ 6.49%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 29/04/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 27/05/2022.

  HNX