TKU: Liu Chien Hung - Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

TKU: Liu Chien Hung - Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Liu Chien Hung
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: TKU
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,515,679 CP (tỷ lệ 6.49%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,515,679 CP (tỷ lệ 6.49%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 29/04/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 27/05/2022.

HNX